По спроведувањето на изборите во Синдикалната организација при Фени Индустри, се конституираше Синдикланиот одбор од 13 членови, кои немаат претходно искуство од раководење со синдикалните активности во организацијата. Синдикалниот одбор имаше потреба од помош за побрза надградба на личните капацитети и поуспешно справување со тешките предизвици во овој период, наметнати со рестриктивните мерки на работодавачот заради неповолните пазарни услови. Поради тоа, во Кавадарци на 21.октомври беше одржана работилница на која членовите на Синдикалниот одбор добија пошироки сознанија за нивните права и обврски во врска со нивната синдикална работа, а во рамки на содржината на основните статутарни, законски и регулативи од колективен договор. Низ отворена комуникација, генералниот секретар на СИЕР Маре Анчева и регионалниот секретар на ССМ Стојко Мурџевалески ги пренесоа на членовите на Синдикалниот одбор на Фени Индсутри основните знаења и искуства кои ќе им помогнат во остварувањето на нивната синдикална улога кај работодавачот кој, поради глобалната економска криза и неповолните пазарни услови наметна неколку рестриктивни и непопуларни за работниците мерки. Најтешка од нив е секако мерката отказ од деловни причини за четириесетина работници, која е во тек.

Придружи ни се

Капитал Банка