Скопје, 20.01.2017

 

                                                                                                                                До

                                                                                                                                Сите синдикални организации на СИЕР

 

Почитувани,

Со овој допис сакаме да ве информираме за моменталната состојба во која во моментов функционира СИЕР.

Имено, со одлуки спротивни на Статутот на ССМ, на 28.12.2016 година од членство во ССМ се исклучени четири грански синдикати, и тоа СИЕР, УПОЗ, СУТКОЗ и Агро Синдикатот. Овие нестатутарни одлуки ќе бидат обжалени во предвидениот рок и по нив треба да се води и судски спор.

 

Во меѓувреме, бевте сведоци и преку средствата за јавно информирање на кој начин беше постапувано со овие синдикати и како им се оневозможи секаков пристап до просториите и работните места во Работничкиот дом.

Сепак, СИЕР заедно со колегите од другите три синдикати, брзо воспостави привремени простории за работа и, иако во оскудни услови, може да се каже дека е во можност нормално да функционира и да ги исполнува своите обврски согласно Статутот и Програмата. Тоа значи дека нелегитимното исклучување нема никакви последици ниту по синдикалните организации, ниту по вработените во стручната служба. Од аспект на правниот статус и легитимитет, СИЕР е независен субјект, без оглед на членување во сојузи и други повисоки форми на здружување, а статусот на синдикалните организации е загарантиран и неодвоив од СИЕР.

Во врска со презентирањето на секакви информации-дезинформации од страна на ССМ во јавноста, најодговорно ви тврдиме дека се тоа целосни невистини и доколку кај вас има какви било дилеми, истите можете сами лично да ги проверите кај нас. За сите отворени прашања ќе дискутираме заеднички и отворено при посета на секоја синдикална организација, што се планира во најскоро време.

До тогаш, ве молиме комуникацијата да ја остваруваме со помош на мобилните телефони, а доколку имате какви било други информации од претставници на ССМ, истите да ги проверите кај нас.

Со почит,

                                                                                                            Претседател,

                                                                                                            Пецо Ристески

                                                                                                                                               

Капитал Банка


 
        

        

 

 

 

 

 

Наша Фејзбук Страница

Наш YouTube Канал

Корисни Информации

 

ССМ Мобилна апликација

Престојни настани22-27.05.2022
Австрискиот синдикат
PRO-GE во посета на  СИЕР Македонија

03-04.06.2022
Конференција на жени во соработка со
Olof Palme Center

08-11.09.2022
Работнички спортски игри на СИЕР, Хотел Десарет, Охрид