На Дванаесетата седница на Советот на СИЕР, одржана на ден 16.06.2021 год., се донесе одлука за датумот и местотот на одржување на 17.Конгрес на СИЕР.

17.Конгрес на СИЕР ќе се одржи на ден 02.10.2021 год. во Хотел Десарет, Охрид.

На седницата на Претседателство, која е закажана оваа недела, ќе се утврдат нацрт материјалите кои ќе бидат на дневниот ред на 17.Конгрес на СИЕР. Материјалите ќе бидат доставени до сите синдикални организации на СИЕР за расправа и било какви предлози за нивно дополнување или измена, синдикалните организации треба да достават до наредната седница на Совет која ќе се закаже две недели пред конгресот.