Собранието ги усвои измените на Законот за пензискои и инвалидско осигурување. Измените најповолно се однесуваат на работниците кои работат на места со бенифициран стаж.

Според новото законско решение, намалувањето на старосната граница ќе се смета пропорционално според целокупниот бенифициран стаж од сите работни места на кои работникот работел. Не важи повеќе одредбата дека морале да се исполнат одреден број години на одредено работно место. На пример, за да добие намалување на старосната граница за една година, работник кој работи на работно место со бенифиција 12/15 мораше да исполни цели 5 години, во спротивно не се сметаше никакво скратување. По новото решение, колку и да работел работникот на тоа работно место, пропорционално се пресметува намалувањето на старосната граница.

Законот веќе стапи на сила. Фондот за ПИО има доставено упатства до подрачните единици. Работниците со бенифициран стаж самите можат да проверат како измените на законот влијаат на нивниот конкретен случај.