Претседателството на СИЕР ја одржа својата седма седница на 27.06.2018 година. Главна тема за расправа беа нови двата нацрт-закони: Закон за работни односи и Закон за синдикати, здруженија на работодавачи и колективно договарање.

Претседателството на СИЕР констатира дека, спрема содржината на двата акти, не се работи за нови решенија, туку прераспоред на старите решенија од ЗРО, со мали доработки и измени. Законот за синдикати, здруженија на работодавачи и колективно договарање, пак, е пренесен делот за организација и регистрација на синдикати и здруженија на работодавачи и делот за колективно договарање од ЗРО.

Во дискусиите беше оценето колку во понудените решенија се соджани барањата на СИЕР, особено во поглед на договорите на определено време и испратнините при отказ од деловни причини. Беше изразено целосно незадоволство од невклучување на синдикатите во подготовката на текстот на законот, фаза во која е полесно да се вградуваат барањата на синдикатот.

 

По обемната дискусија, Претседателството ги донесе следните ЗАКЛУЧОЦИ:

  1. Да се сопрат сите постапки околу донесување на споменатите закони.
  2. Работни групи составени од претставници на трите социјални партнери заеднички да утврдат дали има потреба од носење на вакви нови закони, или пак констатираните недоречености во ЗРО и конкретните барања на партнерите да се разрешат низ дијалог и со взаемно почитување.

Ваквите заклучоци на Претседателството на СИЕР се донесени тргнувајќи од констатацијата дека предложените текстови на двата закони претставуваат само преуредување на постоечкиот Закон за работни односи, со преместување на постојната содржина и мали измени во постојните решенија.

 Доколку, сепак, преовладее ставот за донесување на нови закони, тогаш СИЕР ќе инсистира за:

-       Донесување на еден Закон за работни односи (како и до сега) без издвојување на делот за синдикати, здруженија на работодавачи и колективно договарање, бидејќи сета проблематика во тој сегмент произлегува пред сé од правата од работен однос.

-       Во изработката на законот посуштински да се вклучат социјалните партнери (синдикати и здруженија на работодавачи) за да може полесно да се усогласуваат ставовите, а не како до сега: со понуда на текст по кој двата партнери даваат забелешки, а повторно третиот партнер (власта) арбитрира што се прифаќа, а што не се прифаќа и така во недоглед. На тој начин не може да се дојде до квалитетни решенија.

Овие заклучоци се доставени до Сојузот на синдикати на Македонија и до Министерството за труд и социјална политика како предлагач на законите.