Врз основа на член 56, став 1 точка 7 од статутот на СИЕР, 17. Конгрес на СИЕР одржан на 2.10.2021 година избра

 

Надзорен Одбор

Во состав:

Членови:

 

  1. Зоран Соколовски-СО ФАКОМ, Скопје
  2. Гроздранка Манојловска-СО Ватростална, Скопје
  3. Дика Сирмева-СО Еуроникел Индустри, Кавадарци

      Заменици на Членови:

 

  1. Марина Трајковска-СО ФЗЦ 11 Октомври, Куманово
  2. Зоран Тасевски-СО Либерт Груп, Скопје
  3. Сања Ангелеска-СО Мермерен комбинат, Прилеп