Согласно член 57 од Статутот на СИЕР

  1. Советот на СИЕР е највисок орган на Синдикатот помеѓу два Конгреса.
  2. Советот го сочинуваат претседателите на сите синдикални организации во составот на СИЕР.
  3. Членови на Советот по функција е:
  •   Претседателот на СИЕР;

    4.Советот работи на седници и се состанува најмалку еднаш годишно.

 

Капитал Банка


 
        

        

 

 

 

 

 

Наша Фејзбук Страница

Наш YouTube Канал

Корисни Информации

 

ССМ Мобилна апликација

Престојни настани


08-11.09.2022
Работнички спортски игри на СИЕР, Хотел Десарет, Охрид