Согласно член 57 од Статутот на СИЕР

  1. Советот на СИЕР е највисок орган на Синдикатот помеѓу два Конгреса.
  2. Советот го сочинуваат претседателите на сите синдикални организации во составот на СИЕР.
  3. Членови на Советот по функција се:
  •   Претседателот на СИЕР;
  •   Генералниот секретар на СИЕР.

    4.Советот работи на седници и се состанува најмалку еднаш годишно.

 

Придружи ни се

Капитал Банка


 
        

        

 

 

 

Наша Фејзбук Страница

Корисни Информации

 

ССМ Мобилна апликација

Престојни настани