Организации на СИЕР

 • СО при МЕТАЛЕЦ, Битола 
 • СО при МАКСТИЛ, Скопје 
 • СО приАРЦЕЛОР МИТТАЛ ЦРМ, Скопје  
 • СО при РЖ УСЛУГИ, Скопје
 • СО при РЖ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА, Скопје
 • СО при РЖ ИНТЕРТРАНСШПЕД, Скопје
 • СО при РЖ ЕКОНОМИКА, Скопје
 • СО при ИНСТИТУТ ЗА РУДАРСТВО, Скопје
 • СО при РЖ ТРОСКА, Скопје
 • СО при ФАКОМ, Скопје
 • СО при Рафинерија ОКТА, Скопје
 • СО при ИНСТИТУТ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ ЈУГ, Скопје 
 • СО при МЗТ ВАБТЕК, Скопје
 • СО при САСА, Македонска Каменица
 • СО при Рудник.ДЕМИР ХИСАР, Сопотница, Демир Хисар
 • СО при ФЕНИ Индустри, Кавадраци
 • СО при РК СЕРВИС, Скопје
 • СО при РК КОНТАКТОРИ И РЕЛЕИ, Скопје
 • СО при РК ЗАЕДНИЧКИ ДЕЈНОСТИ, Скопје         
 • СО при ВАТРОСТАЛНА, Скопје 
 • СО при ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ, Куманово
 • СО при ЛТХ ЛЕАРНИЦА, Охрид 
 • СО при ЕУРОКОМПОЗИТ-11 Октомври, Прилеп
 • СО при БУЛМАК, Пробиштип
 • СО при ТАБ МАК, Пробиштип 
 • СО при ЈУГОХРОМ АЛЗАР, Јегуновце
 • СО при ИГМ ВРАТНИЦА, Вратница
 • СО при ТЕАЛ, Тетово
 • СО при Производство на топлина БалканЕнерги ДООЕЛ, Скопје
 • СО при ТАЈМИШТЕ, Кичево
 • СО при МРТ, Скопје
 • СО при МАКПЕТРОЛ, Скопје
 • СО при МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ, Прилеп
 • СО при ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ - ДЗРННД Скопје 
 • СО при СИЕР , Скопје 
 • СО при КИ СЕЈФТИ СИСТЕМС, Кичево